Tổng hợp

Trình tự các bước thực hiện thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Quy định pháp luật về trình tự xác minh tài sản, thu nhập như thế nào? Phân tích trình tự các bước thực hiện?

Bạn đang xem: Trình tự các bước thực hiện thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xác minh tài sản, thu nhập là công việc cần được thực hiện theo quy định pháp luật. Khi đó, các bước thực hiện cũng phải đảm bảo theo trình tự. Mang đến cách thức hiệu quả theo ý nghĩa của từng bước tiến hành. Công việc tiến hành với chuyên môn, nghiệp vụ. Và mang đến ý nghĩa thực hiện, tuân thủ pháp luật. Cũng như hướng đến tính xác phản ánh cao cho các công đoạn được thực hiện. Trình tự này được tiến hành với các bước cụ thể theo hướng dẫn các quy định. Cũng như đảm bảo với thời gian gắn với các bước đó.

Căn cứ pháp lý: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

1. Quy định pháp luật về trình tự xác minh tài sản, thu nhập như thế nào?

Trình tự này phải được tuân thủ thực hiện theo các bước. Đảm bảo cho tính chất áp dụng trên thực tế. Cũng như mang đến hiệu quả phản ánh với hiệu quả của công việc được thực hiện. Theo đó, các bước thực hiện tuân thủ theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng như sau:

Điều 44. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập

1. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập.

2. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình.

3. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập.

4. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập.

5. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

6. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập.

Trình tự phải đảm bảo mang đến tính chất phản ánh hiệu quả các bước theo thời gian. Tiến hành theo từng ý nghĩa tương ứng với nội dung công việc. Trong đó, hướng đến trả lời đối với mục đích trong xác minh tài sản, thu nhập. Để hiểu rõ hơn nội dung thực hiện trong các bước tiến hành, đi đến phân tích với các công việc thực hiện trên thực tế như sau:

2. Phân tích trình tự các bước thực hiện:

Trước tiên, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định xác minh. Khi đó, thể hiện với tính chất ràng buộc của quyền và nghĩa vụ tương ứng theo luật.

Bước 1: Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập.

– Chủ thể ra quyết định:

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Với tính chất xác định đúng theo thẩm quyền của đối tượng. Trong đó, phải đảm bảo chủ thể này được pháp luật quy định với quyền hạn ra quyết định. Nội dung này cũng được quy định theo tính chất liệt kê thẩm quyền tương ứng với các chủ thể ở các Điều luật khác.

Người đứng đầu thể hiện trong trách nhiệm cũng như quyền hạn của mình. Khi đó, mang đến các thực thi quyền của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trong tính chất xác minh. Điều đó hướng đến ý nghĩa đối với phòng, chống tham nhũng khi có một hoặc một số căn cứ thỏa mãn. Các căn cứ này cũng được quy định cụ thể trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

– Khoảng thời gian:

Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập trong thời hạn cụ thể đảm bảo theo quy định. Theo đó khoảng thời gian được quy định là:

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định. Các cơ quan được xác định này cũng là các chủ thể cụ thể đã được quy định với quyền hạn. Trong đó, có cơ quan có quyền yêu cầu, có cơ quan có quyền kiến nghị. Với các liệt kê cụ thể theo quy định trong luật. Các tính chất này mang đến sự cụ thể khi có cơ quan thực hiện chức năng của mình.

Điều này giúp cho hoạt động phân công, phối hợp quyền đảm bảo hiệu quả. Cũng như giúp cho thời gian dành cho quyết định đưa ra được thống nhất. Nhanh chóng tiến hành xác minh trong khoảng thời gian hợp lý. Và căn cứ được xác định là điểm đ khoản 1 Điều 41.

+ 15 ngày kể từ ngày có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Hoặc có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Hoặc có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo. Hoặc thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên.

Nội dung của căn cứ này được quy định với các căn cứ theo quy định của Điều 41 tại các điểm a, b, c, d khoản 1. Theo đó tính chất thời gian được đưa ra cho xem xét ra quyết định là 15 ngày.

Bước 2: Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình.

Việc tiến hành yêu cầu trước tiên phải được tổ chức hiệu quả theo quy định. Với thành lập tổ xác minh để làm việc hiệu quả. Theo đó, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có các quyền trong đảm bảo xác minh. Cụ thể là:

– Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó. Tức là yêu cầu trong cung cấp các thông tin để giải thích, chứng minh. Hoạt động này giúp nhìn nhận các lý do được đưa ra. Bên cạnh xem xét các chứng minh có thuyết phục với giấy tờ, chứng cứ kèm theo hay không.

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập. Mang đến đảm bảo đối với các giấy tờ liên quan được cung cấp. Phục vụ cho công tác xác minh được thuận lợi và chính xác hơn. Cũng như mang đến sự phối hợp cần thiết của các cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước.

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật. Nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập. Hướng đến bảo đảm cho các tài sản có hướng xử lý chính xác và kịp thời nhất. Các tài sản phải được trả về đúng vị trí của nó. Cũng như với các trường hợp cụ thể, các tính chất xử lý tài sản phải tuân theo các quy định pháp luật tương ứng.

– Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh. Hướng đến các công tác trong định giá hay có hướng xử lý tiếp theo. Các tài sản luôn được xác định với các giá trị của nó. Và cần được phản ánh chính xác trong thời điểm cụ thể của thị trường.

Bước 3: Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập. Thực hiện các công việc chuyên môn. Với các thuận lợi đã tìm kiếm được ở bước 2. Các thành viên dùng nghiệp vụ của mình. Cùng với đánh giá các thông tin phản ánh để mang đến xác minh nguồn gốc chính xác nhất của các tài sản, thu nhập đó.

Các công việc xác minh hướng đến tìm ra nguồn gốc trước đó. Cũng như mang đến kết luận có tham nhũng hay không. Hoạt động này phải được tiến hành đảm bảo tuân thủ pháp luật. Cũng như mang đến quá trình thực hiện minh bạch, công khai, chính xác. Từ đó mang đến các củng cố đối với pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Bước 4: Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo.

Hình thức báo cáo. Được thực hiện bằng văn bản. Khi đó mang đến các trình bày logic, cũng như kết luận hiệu quả. Các triển khai đối với báo cáo đầy đủ nội dung của các công việc được tiến hành trước đó.

Với nội dung báo cáo mang đến trách nhiệm của người tiến hành trong ý nghĩa của hoạt động xác minh. Từ đó phải đảm bảo thực hiện hoạt động báo cáo trung thực, khách quan.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh. Trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. Khoảng thời gian tương ứng với tính chất phức tạp của hoạt động xác minh được thực hiện. Và cũng như đảm bảo mang đến hiệu quả nhanh chóng trong xác minh. Khi mà tính chất nghiêm trọng của tham nhũng cần được có hướng giải quyết, xử lý kịp thời.

Bước 5: Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. Trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.

Các kết luận mang đến phản ánh cuối cùng đối với nguồn gốc của tài sản, thu nhập. Đó là đối tượng được tiến hành xác minh. Từ đó phản ánh cho tính chất có hay không đối với tham nhũng được thực hiện. Kết luận cũng mang đến phản ánh cuối cùng để tìm ra hướng xử lý, giải quyết đối với tài sản, thu nhập đó.

Bước 6: Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh. Điều này giúp cho kết quả được tiếp cận đến các đối tượng quan tâm và các chủ thể có liên quan. Cũng như mang đến khẳng định cho hướng xử lý của những tính chất liên quan trong sự việc. Điều này cũng kết thúc cho trình tự được tiến hành đối với thủ tục xác minh tài sản, thu nhập.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!