Tổng hợp

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Doanh nghiệp vừa và nhỏ có tên tiếng Anh là gì? Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam?

Bạn đang xem: Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ, được định nghĩa khác nhau trên khắp thế giới. Quốc gia mà công ty hoạt động cung cấp các thông tin chi tiết cụ thể về quy mô xác định của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc xác định quy mô hoặc phân loại công ty như một doanh nghiệp vừa và nhỏ, tùy thuộc vào quốc gia, có thể dựa trên một số đặc điểm. Các đặc điểm bao gồm doanh số hàng năm, số lượng nhân viên, số lượng tài sản thuộc sở hữu của công ty, giá trị vốn hóa thị trường hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các đặc điểm này. Vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam? hãy tìm hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý: Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp duy trì doanh thu, tài sản hoặc số lượng nhân viên dưới một ngưỡng nhất định. Mỗi quốc gia có định nghĩa riêng về những gì cấu thành một doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các tiêu chí về quy mô nhất định phải được đáp ứng và đôi khi ngành công ty hoạt động cũng được tính đến.

Mặc dù có quy mô nhỏ nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Họ đông hơn đáng kể so với các công ty lớn, tuyển dụng rất nhiều người và nhìn chung có bản chất kinh doanh, giúp hình thành sự đổi mới.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có số lượng nhân sự giảm xuống dưới một số giới hạn nhất định. Từ viết tắt “SME” được sử dụng bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Âu, Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong bất kỳ nền kinh tế quốc gia cụ thể nào, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đôi khi đông hơn các công ty lớn bởi một biên độ rộng và cũng tuyển dụng nhiều người hơn.

Các nước đang phát triển có xu hướng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có trách nhiệm thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Mặc dù họ tạo ra nhiều việc làm mới hơn so với các doanh nghiệp lớn, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải chịu phần lớn tình trạng phá hủy / thu hẹp việc làm.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp duy trì doanh thu, tài sản hoặc số lượng nhân viên dưới một ngưỡng nhất định.

Mỗi quốc gia có định nghĩa riêng về những gì cấu thành một doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, sử dụng rất nhiều người và giúp hình thành sự đổi mới.

Các chính phủ thường xuyên đưa ra các biện pháp khuyến khích, bao gồm đối xử thuận lợi về thuế và khả năng tiếp cận các khoản vay tốt hơn, để giúp duy trì hoạt động kinh doanh của họ.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có tên tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có tên tiếng Anh là: “Small and Mid-size Enterprise”.

3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam:

Căn cứ theo điều 5 tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

“Điều 5. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Như vậy, có thể thấy rằng, theo như quy định tại Điều 5 nghị định này thì doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định thành ba loại doanh nghiệp đó chính là: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. ở mỗi loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thì pháp luật có quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao đọng được sử dụng lao động với một con số nhất định và với khoản tiền tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hay tổng nguồn vốn của năm là một con số nhất định.

– Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ thì có quy định bình quân năm không quá 10 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 3 tỷ đồng tổng nguồn vốn đối với doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Còn quy định bình quân năm không quá 10 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 3 tỷ đồng tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

– Đối với doanh nghiệp nhỏ thì có quy định bình quân năm không quá 100 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 20 tỷ đồng tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng đối với doanh nghiệp được  xác định là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Còn quy định bình quân năm không quá 50 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 50 tỷ đồng tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng đối với doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

– Đối với doanh nghiệp vừa thì có quy định bình quân năm không quá 200 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 100 tỷ đồng tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng đối với doanh nghiệp được  xác định là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Còn quy định bình quân năm không quá 100 người sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và không quá 10 tỷ đồng tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng đối với doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thể hiện qua các tiêu chí sau:

– Ủng hộ sự linh hoạt và đổi mới

Nhiều quy trình và đổi mới công nghệ được quy cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do các doanh nghiệp lớn có xu hướng tập trung vào việc cải tiến các sản phẩm cũ để sản xuất số lượng nhiều hơn và thu được lợi ích chung của nền kinh tế chiều, các công ty như vậy không linh hoạt như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để thành công, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới; do đó, họ có khả năng thích ứng nhanh hơn với những yêu cầu thay đổi của thị trường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nền kinh tế của một quốc gia. Chúng có thể được coi là một hệ thống đổi mới hấp dẫn và khổng lồ. Do những tác động có lợi về mặt kinh tế và xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực này được coi là một lĩnh vực quan tâm chiến lược trong một nền kinh tế.

– Tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh hơn và lành mạnh hơn

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ kích thích cạnh tranh về thiết kế sản phẩm, giá cả và hiệu quả. Nếu không có các DNVVN, các doanh nghiệp lớn sẽ nắm độc quyền trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp lớn

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp các công ty lớn trong một số lĩnh vực hoạt động mà họ có khả năng cung ứng tốt hơn. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải giải thể ngay lập tức; các doanh nghiệp lớn sẽ buộc phải tham gia vào nhiều hoạt động hơn, điều này có thể không hiệu quả đối với các doanh nghiệp này. Các hoạt động như cung cấp nguyên liệu và phân phối thành phẩm do các doanh nghiệp lớn tạo ra được các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hiệu quả hơn.

Tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được các chính phủ công nhận. Do đó, họ cung cấp các ưu đãi thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chẳng hạn như tiếp cận dễ dàng hơn với các khoản vay và đối xử tốt hơn về thuế.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!