Tổng hợp

Thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1 và thứ 2

Quy định về việc thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1? Quy định về việc thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 2? Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai? Các hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Bạn đang xem: Thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1 và thứ 2

Trợ cấp thất nghiệp có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể là người lao động. Trợ cấp thất nghiệp được biết đến là một trong những chế độ mà các chủ thể là những người lao động sẽ được hưởng nếu người lao động đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian nộp hồ sơ, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 và một số văn bản pháp luật khác liên quan. Khi các chủ thể là những người lao động đã đáp ứng đầy đủ về điều kiện thì các chủ thể này sẽ có thể nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc để yêu cầu được nhận trợ cấp thất nghiệp. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quy định về thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1 và thứ 2?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

Căn cứ pháp lý:

– Luật việc làm 2013

– Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

– Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

1. Quy định về việc thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 1:

Tại Điều 46, Luật việc làm 2013 quy định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp có nội dung cụ thể như sau:

“1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Ta nhận thấy, căn cứ theo quy định được nêu cụ thể bên trên, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, chủ thể là người lao động muốn được nhận bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Sau khi trung tâm dịch vụ việc làm xem xét các điều kiện và thời hạn nếu đạt yêu cầu thì các chủ thể là những người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, có quy định cụ thể về câu trả lời thời gian nhận (lãnh) tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, tính từ khi chủ thể là người lao động nộp đầy đủ hồ sơ và hợp lệ lên trung tâm dịch vụ việc làm cho đến khi người lao động đó được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở tháng đầu tiên thời gian tối đa là 25 ngày làm việc, trong đó sẽ không tính ngày nghỉ hàng tuần, nghĩ lễ và nghỉ Tết.

Đối với các tháng khi người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đó sẽ được chi trả tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong vòng 5 ngày làm việc người lao động sẽ nhận được tiền chi trả (nếu tháng hưởng trợ cấp này chủ thể là những người lao động không nhận được quyết định chấm dứt hoặc tạm ngửng hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Trong trường hợp ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trùng vào ngày nghỉ thì các chủ thể là những người lao động sẽ được tính thời hạn chi trả vào ngày làm việc tiếp đó theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy định về việc thời gian nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng thứ 2:

Theo điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định nội dung như sau:

“b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc; tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó; nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Ta nhận thấy, theo quy định được nêu cụ thể bên trên, thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp vào tháng thứ hai sẽ là trong thời hạn 05 ngày làm việc được tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó, nếu người lao động không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó thì căn cứ vào quy định pháp luật tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp có nội dung cụ thể như sau: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp của các chủ thể là những người lao động sẽ được tính từ ngày mà người lao động bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 đến ngày đó của tháng sau trừ đi 01 ngày.

3. Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai:

Theo quy định được nêu trên thì hàng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho các chủ thể là nhữn người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng thứ 2 trở đi trong thời hạn cụ thể là 05 ngày làm việc và sẽ được tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu như người lao động không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hàng tháng thì các chủ thể là những người lao động sẽ có trách nhiệm cần phải đi tham gia khai báo tình trạng việc làm hiện tại của mình, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận lịch hẹn đến nhận trợ cấp thì những người lao động sẽ cần đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp, nếu các chủ thể là những người lao động không đến nhận tiền thì hiển nhiên sẽ được xem như là các chủ thể là những người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Và tiền trợ cấp thất nghiệp tại tháng người lao động không đến nhận tiền thì người lao động đó sẽ không được hưởng, nếu sang tháng sau người lao động vẫn đến khai báo bình thường thì người lao động đó vẫn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng sau bình thường.

4. Các hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp:

Hiện nay, việc người lao động nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có rất nhiều hình thức khác nhau. Việc này cũng giúp các chủ thể là những người lao động có thể linh hoạt cũng như thuận tiền cho việc được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, sẽ có 3 hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

– Thứ nhất: Người lao động nhận tiền qua trung tâm dịch vụ việc làm: khi các chủ thể là những người lao động nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm để đưa ra đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đến thời điểm quy định, người lao động sẽ đến trực tiếp tại địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm đó để lãnh bảo hiểm thất nghiệp.

Ưu điểm của hình thức nhận tiền qua trung tâm dịch vụ việc làm này đó là các chủ thể là những người lao động sẽ nhận được số tiền trợ cấp này đúng ngày ghi theo phiếu hẹn, trong trường hợp mà trung tâm dịch vụ việc làm chi trả thừa hoặc thiếu thì các chủ thể là những người lao động có thể khiếu nại ngay tại đó.

Nhược điểm của hình thức nhận tiền qua trung tâm dịch vụ việc làm đó là việc đi lại sẽ mất thời gian, bởi vì hiện nay đa số các trung tâm dịch vụ việc làm chỉ phân bố nhiều tại hai thành phố lớn, còn ở các tỉnh thành khác thì các trung tâm dịch vụ việc làm chưa có nhiều địa điểm, dẫn đến các địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xa và gây khó khăn đi lại.

– Thứ hai: Người lao động nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam (vnpost):

Ưu điểm của hình thức nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam: Hình thức nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam là một trong những hình thức mà đã khắc phục được phần nào những khó khăn cho các chủ thể là những người lao động, khi người lao động chọn hình thức nhận tiền qua dịch vụ bưu điện Việt Nam này thì cũng giảm thiểu thời gian cũng như số lần phải lên trung tâm dịch vụ việc làm.

Tuy có những ưu điểm như trên, tuy nhiên trong thực tế cũng phát sinh vấn đề mà người lao động nhận tền chi trả chậm trễ so với thời gian hẹn đến bưu điện để nhận được tiền hỗ trợ.

– Thứ ba: Người lao động nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM: Việc triển khai việc nhận tiền chi trả thất nghiệp thông qua hình thức ngân hàng/thẻ ATM này đã giúp nhiều người lao động tiết kiệm được thời gian đi lại, tiền bạc, công sức của chính họ.

Hình thức nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM này không chỉ giúp người lao động nhận được số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng mà lại giảm thiểu tối đa về việc đi lại cũng như tránh mất thời gian.

Đối với nhận tiền theo hình thức nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM này thì khi cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi tiền trực tiếp vào thẻ ngân hàng của chủ thể là người thụ hưởng.

Tuy rằng, hình thức nhận tiền thông qua ngân hàng/thẻ ATM đã cải thiện khắc phục được một số khó khăn, nhưng thực tế thì việc nhận tiền tại một số trung tâm trên thực tế sẽ yêu cầu nhận tiền qua thẻ ngân hàng Đông Á, do đó các chủ thể là những người lao động sẽ cần phải đăng ký thủ tục làm thẻ ngân hàng này nếu chưa có.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!