Tổng hợp

Quy định về việc khai trừ thành viên trong công ty hợp danh

Khai trừ thành viên trong công ty hợp danh. Quy định về quyền và trách nhiệm của thành viên hợp danh.

Bạn đang xem: Quy định về việc khai trừ thành viên trong công ty hợp danh

Tóm tắt câu hỏi:

Trong công ty hợp danh khi bị khai trừ khỏi công ty do vi phạm điều lệ công ty thì sẽ được giải quyết quyền lợi như thế nào nếu tài sản của công ty là 5 tỉ, nợ 1 tỉ và được chia khi nào??

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 180 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như sau:

Điều 180. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

a) Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

b) Vi phạm quy định tại Điều 175 của Luật này;

c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

d) Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

4. Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

Luật sư tư vn pháp lut doanh nghiệp qua tổng đài:

6. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.”

Như vậy theo khoản 5 quy định trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh khi không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết, tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích công ty thì người đó sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

Về phần vốn góp thì khi người bị khai trừ vi phạm điều lệ công ty thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trích từ vốn góp. Số tiền còn lại phần góp vốn sẽ được công ty trả lại cho người bị khai trừ đó nếu công ty không có quy định khác.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!