Tổng hợp

Nguyên tắc, thời hạn thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Nội dung định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Tóm tắt câu hỏi:

Chuyển từ bí thư đoàn xã sang công chức văn phòng thống kê xã thực hiện quy trình như thư nào. hiện nay xã tôi đã chuyển tôi đang là bí thư xã đoàn có bằng đại học hành chính chuyển sang công chức văn phòng thống kê. lý do xã chuyển là để cho đồng chí phó bí thư xã đoàn lên vị trí bí thư đoàn xã. nhưng đảng ủy chỉ làm thỏa thuận cán bộ với huyện đoàn không thỏa thuận với phòng nội vụ. chính vì vậy phòng nội vụ không xếp lương cho đồng chí bí thư xã đoàn mới và không công nhận chức danh công chức văn phòng thống kê. mong luật su giúp đỡ về quy trình trong công tác cán bộ đối với trường hợp trên?

Bạn đang xem: Nguyên tắc, thời hạn thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 158/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

“1. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a) Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định này là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này;

b) Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

d) Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

e) Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định chung tại Nghị định này còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a) Không thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách;

b) Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.”

Luật sư tư vấn về chuyển đổi vị trí công tác qua tổng đài:

Đồng thời, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 158/2007/NĐ-CP về nội dung và hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

“1. Nội dung định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: 

a) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý;

b) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị định này.

2. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chỉ được thực hiện bằng việc ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.”

Có thể thấy việc chuyển đổi vị trí công tác của bạn từ bí thư đoàn xã sang công chức văn phòng thống kê xã thì phải đáp ứng điều kiện là không được trái với chuyên môn nghiệp vụ bạn đang phụ trách, tức là công việc tại văn phòng thống kê thì bạn phải có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc này thì mới có thể bổ nhiệm. Việc quy trình chuyển vị trí công tác như thế có phù hợp hay không, thuộc trách nhiệm của ban nào thì sẽ được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại cơ quan bạn. Bạn cần tìm hiểu rõ về quy chế hoạt động của cơ quan mình để xem xét việc chuyển vị trí của bạn có hợp lệ hay không, nếu không phù hợp, bạn có quyền khiếu nại việc này tới người đứng đầu cơ quan bạn đang làm việc để được giải quyết.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!