Tổng hợp

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là gì? Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế dùng để làm gì? Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế? Hướng dẫn mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế?

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế

Địa chỉ trụ sở công ty cũng là một trong những thông tin đăng ký thuế quan trọng và khi có sự thay đổi địa chỉ công ty thì người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế, dựa trên hồ sơ đăng ký thay đổi, cơ quan thuế thực hiện hoạt động thông báo với người nộp thuế, các bộ phần liên quan về các tình trạng thuế, hồ sơ khai thuế của công ty. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của đến cơ quan chính xác là mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm và được Bộ Tài Chính ban hành theo mẫu chung.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại:

Cơ sở pháp lý:

Luật Quản lý thuế năm 2019.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là gì?

Việc thay đổi địa chỉ công ty có thể dẫn đến các sự phức tạp khác nhau, đó có thể là trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, cụ thể: thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp;  thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. (Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC).

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là văn bản do cơ quan thuế ban hành gửi tới người nộp thuế và các cơ quan liên quan nhằm xác định các tình trạng nộp hồ sơ khai thuế, thông tin về nghĩa vụ của người nộp thuế và các nội dung khác.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty do cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành, theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể:

a) Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyên địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi cho người nộp thuế.

Người nộp thuế chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính, nếu tiếp tục có hoạt động kinh doanh khác địa bàn cấp tỉnh với địa bản nơi đóng trụ sở chính và có nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trên địa bàn cấp tỉnh đó theo quy định của pháp luật quản lý thuế (cơ quan thuế quản lý khoản thu) thì không phải thực hiện chuyển nghĩa vụ thuế theo quy định tại điểm a.1 Khoản này.

2. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế dùng để làm gì?

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế là căn cứ để đánh giá lại tình trạng khai thuế, nghĩa vụ thuế của công ty, là cơ sở để công ty thực hiện các quyền liên quan nếu như có những thắc mắc, là cơ sở để bộ phận thanh tra, kiểm tra nắm bắt và xác minh các thông tin đã kiểm tra, thanh tra. Đặc biệt, cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với công ty khi chuyển địa điểm cần nắm được thông báo để biết về tình hình thực tế về thuế của công ty.

Về nguyên tắc, việc thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế chỉ diễn ra khi cơ quan thuế đã nhận hồ sơ của công ty về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế, theo đó:

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.” (Khoản 2, 3 Điều 36 Luật quản lý thuế).

Hướng dẫn cho điều này, Nghị định 126 cũng nêu rõ nghĩa vụ của người nộp thuế rằng:

3. Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp tỉnh khác theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế, cụ thể:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu theo quy định.

b) Nộp đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Đề nghị hoàn trả số tiền thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp thừa (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này).

d) Được chuyển số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại cơ quan thuế nơi chuyển đến; số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế để bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế.

Nhìn chung, việc thay đổi địa chỉ công ty đề cao nghĩa vụ của người nộp thuế trong thủ tục đối với cơ quan thuế, đặc biệt là việc thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo thay đổi địa chỉ của cơ quan thuế là một thủ tục mà cơ quan thuế phải thực hiện như một bước trong việc “kết thúc” hoạt động thay đổi thông tin đăng ký thuế.

3. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……(1)……
……(2)……
——-

Số:    /TB-….(3)….

…., ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày … tháng … năm …
(Thời điểm cơ quan thuế chốt nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp ngày ………

Cục Thuế/Chi cục Thuế: ………..thông báo:

Người nộp thuế: ……

MST/MSDN: ………

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: ………………..Phường/xã……………..Quận/huyện:…………………

Tỉnh/TP: ………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ………….Phường/xã………….Quận/huyện:…………..

Tỉnh/TP: ……

Số điện thoại liên hệ mới:………

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay) Trạng thái hồ sơ khai thuế (Hồ sơ nộp chậm chưa xử lý/chưa nộp) Hồ sơ khai thuế phải nộp Kỳ tính thuế Đề nghị tiếp tục xử lý (nếu có)
Tên hồ sơ Mẫu

2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay) Tên Tiểu mục Mã tiểu mục Kỳ, thuế Số còn phải nộp Số còn nộp thừa Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

3. Tình trạng thanh tra, kiểm tra đến thời điểm chuyển đi (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, kiểm tra: …………

b) Thời kỳ thanh tra, kiểm tra: …

4. Tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

□ Đã quyết toán hóa đơn

□ Không sử dụng hóa đơn

5. Nhận xét khác: …

Đề nghị người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế:

…….(4)………, ……..(5)……

Địa chỉ: ………….(6)……

Số điện thoại:                                       Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
;
;
– ………………..
– Lưu VT, bộ phận ban hành TB.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của cơ quan thuế?

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên.

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới.

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT).

(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo.

(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ.

(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo.

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!