Tổng hợp

Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất năm 2022. Soạn thảo quyết định cho nhân viên thôi việc, quyết định cho nhân viên nghỉ việc, quyết định sa thải nhân viên.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất năm 2022

Cũng như các biểu mẫu văn bản hành chính khác, quyết định cho thôi việc, nghỉ việc cũng phải tuân thủ đầy đủ hình thức soạn thảo của văn bản hành chính. Điều này thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của người quản lý và tuân thủ theo đúng quy tắc biểu mẫu hiện hành. Khi nhân viên nộp đơn xin thôi việc, nghỉ việc hoặc nhân viên đó không đáp ứng được công việc thì công ty sẽ ra quyết định cho thôi việc nghỉ việc đối với nhân viên đó theo đúng quy định.

mau-quyet-dinh-cho-thoi-viec-nghi-viec-sa-thai-nhan-vien-moi-nhat

Luật sư tư vấn các quy định pháp luật về thôi việc, nghỉ việc, sa thải:

Mẫu quyết định sa thải nhân viên là mẫu quyết định của cơ quan, doanh nghiệp về việc sa thải một nhân viên nào đó do vi phạm nội quy lao động mà doanh nghiệp đã đặt ra. Mẫu nêu rõ thông tin của nhân viên bị sa thải, lý do sa thải nhân viên, nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên khi bị sa thải… Mời bạn đọc cùng tham khảo các mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất mà AZ Solutions cung cấp dưới đây.

1. Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc:

Tải về quyết định cho thôi việc, nghỉ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cho thôi việc/nghỉ việc

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

–   Căn cứ Bộ Luật Lao động;

–   Hợp đồng lao động đã ký ngày …….;

–   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)……. giữ chức vụ…………… được nghỉ việc kể từ ngày…………

Điều 2: Ông (Bà)………… và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

-……..

-…….

2. Mẫu quyết định sa thải:

Tải về quyết định sa thải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ___

QUYẾT ĐỊNH
XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Về việc: Sa thải Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

–   Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

–   Căn cứ Nội quy lao động và các qui định của Công ty ……

–   Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A, ngày ___ tháng ___ năm___

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A hiện đang công tác và giữ chức vụ: …… tại công ty Cổ phần/TNHH….

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ngày ___ tháng ___ năm ___, Công ty Cổ phần/TNHH …….kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A đã có những sai phạm sau đây:

……

Do vậy, công ty A quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A được công ty giải quyết đến ngày ___tháng ___ năm___.

Chậm nhất trước ngày ___tháng ___ năm___, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây.

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Nơi nhận:

ÔnG/Bà Nguyễn Văn/Thị A.

Ban giám đốc công ty (lưu).

Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).

Sở LĐTBXH TP…. (báo cáo).

3. Một số lưu ý khi soạn mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải:

– Sau khi nhận được quyết định cho thôi việc, nghỉ việc hoặc sa thải theo đúng thủ tục của hợp đồng lao động đã ký kết giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động đã ký trước đó thì người lao động và bên sử dụng lao động sẽ không còn ràng buộc trách nhiệm với nhau nữa, kết thúc toàn bộ việc hợp tác lao động. Khi đó, người lao động có thể tham gia làm việc tại đơn vị khác hoặc có thể tham khảo về quy trình làm bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ nếu bạn vẫn chưa xin được việc làm. Theo đó quyết định nghỉ việc cũng giống như một quyết định kết thúc hợp đồng lao động đối với nhân viên.

– Quyết định nghỉ việc cần tuân thủ đúng quy tắc soạn thảo của văn bản hành chính có quốc hiệu và tiêu ngữ. Sau đó là nội dung của quyết định cụ thể là quyết định cho nghỉ việc hoặc quyết định cho thôi việc hoặc quyết định sa thải, bên dưới ghi tên công ty đầy đủ. Tiếp theo là các căn cứ để đưa ra quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải bao gồm những căn cứ nào. Ở trường hợp lao động nộp đơn xin nghỉ việc thì bạn có thể ghi căn cứ vào luật lao động, căn cứ vào hợp đồng lao động được ký kết trước đó và căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của người lao động được viết.Trong trường hợp quyết định sa thải thì căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của người lao động.

– Nội dung quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải được trình bày rất ngắn gọn, đơn giản nhằm thông báo về việc quyết định cho lao động nghỉ việc kể từ ngày tháng năm nào để lao động có thể nắm được nội dung và thực thi. Tiếp theo là thông báo đến các bộ phận liên quan để thực hiện các quyết định này cho chính xác theo đúng thời gian đã ghi và giải quyết toàn bộ các vấn đề còn lại giữa người lao động và người sử dụng lao động như tiền lương, sổ bảo hiểm…

– Cùng với đó, bộ phận hành chính – kế toán sẽ soạn giấy thôi trả lương gửi tới nhân viên nghỉ việc, giấy thôi trả lương sẽ nói rõ thời điểm nào thôi trả lương.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!