Tổng hợp

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước mới nhất

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước là gì? Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước? Một số quy định về đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước?

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước mới nhất

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, huy động được đông đảo các thí sinh dự thi trên khắp 3 miền đất nước. Cuộc thi được tổ chức trong khoảng 3 tháng với nhiều vòng tuyển loại. để được cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước thì tổ chức cần gửi đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước để được cấp phép tổ chức.

1. Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước là gì?

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký dự thi Hoa hậu trong nước. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về cuộc thi…

2. Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước để làm gì?

Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước thể hiện mong muốn của cá nhân muốn gửi tới tổ chức để đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước, là mẫu đơn cung cấp cho bản tổ chức thông tin thí sinh để ban tổ chức xem xét và chấp thận hay không..

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

.., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi

1. Tên thí sinh: …Năm sinh: …

2. Đăng ký tham dự cuộc thi: …

3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi: …

4. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm …

5. Địa điểm: …

6. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước:

– Phần kính gửi: Ghi rõ tên ban tổ chức cuộc thi

– Phần nội dung: ghi rõ thông tin cá nhân.

5. Một số quy định về đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước:

5.1. Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước:

Theo Nghị định 79/2012/NĐCP quy định về điều kiện đối với thí sinh sự thi người đẹp trong nước như sau:

– Đối với thí sinh dự thi người đẹp:

+ Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên;

+ Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định.

– Đối với thí sinh dự thi người mẫu:

+ Là nam, nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với:

+ Cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc;

+ Cuộc thi người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam;

+ Cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam (sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ).

– Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu đối với:

+ Cuộc thi người mẫu có quy mô toàn quốc;

+ Cuộc thi người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể trung ương.

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

– Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

+ 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04);

+ 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo;

+ 01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức;

+ 01 bản sao chứng thực hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức Việt Nam với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật, đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam).

– Tổ chức nước ngoài tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tại Việt Nam phải phối hợp với tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tổ chức Việt Nam nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

– Thời hạn cấp phép:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước) và 30 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, khi tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu thì tổ chức lập hồ sơ gồm các mẫu đơn và giấy tờ như đã được  nêu ở trên và thực hiện việc gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước) và 30 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy phép.

5.2. Hình thức tổ chức như sau:

 Theo Điều 14 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

1. Cuộc thi dành cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Cuộc thi khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực hiện quy định tại Điều 16 Nghị định này.

3. Cuộc thi không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm.

Thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức cuộc thi trước khi tổ chức. Người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Trình tự tiếp nhận thông báo:

Cơ quan, tổ chức gửi thông báo bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông báo ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.

Điều 16. Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quy định tại khoản 2 Điều 14

1. Điều kiện tổ chức cuộc thi:

a) Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

b) Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

c) Có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức cuộc thi.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

4. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục:

a) Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Đề án tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

5. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận:

a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi;

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận và chính quyền địa phương nơi tổ chức cuộc thi ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.

Như vậy, theo như quy định tại điều trên thì tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu phải đáp ứng các điều kiện tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật; Tổ chức phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật,.. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện như đã nêu ở trên thì tổ chức cần phải thực hiện đúng theo trình tự thử tục quy định tại điều trên để tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!