Tổng hợp

Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh và hướng dẫn xin chỉnh sửa?

Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh là gì? Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh để làm gì? Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh 2022? Hướng dẫn làm đơn cải chính giấy khai sinh?

Bạn đang xem: Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh và hướng dẫn xin chỉnh sửa?

Giấy khai sinh là một trong các loại giấy tờ rất quan trọng, đây là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi sai sót trong giấy khai sinh đều phải được chỉnh sửa theo quy định của pháp luật và theo trình tự thủ tục nhất định. Để giải đáp thêm về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin cung cấp thông tin về nội dung Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh và hướng dẫn xin chỉnh sửa cụ thể. Hi vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích nhất đưới với bạn đọc.

1. Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh là gì?

Cải chính giấy khai sinh là việc chỉnh sửa các thông tin cá nhân trong bản chính giấy khai sinh, việc cải chính được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc do lỗi của người yêu cầu đăng ký khai sinh, khi đó cơ quan có thẩm quyền sẽ đính chính giấy khai sinh và ban hành quyết định cải chính.

2. Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh để làm gì?

Thẩm quyền cải chính giấy khai sinh là cơ quan đăng ký hộ tịch được quy định tại Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này;

d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam; khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì ta thấy ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan có thẩm quyền cải chính giấy khai sinh cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước và ở đây khi thực hiện cải chính thì ủy ban xã phải tiến hành theo trình tự thủ tục để đảm bảo cho quá trình cải chính.

Ngoài ra cũng trên quy định này có nêu về trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mà cư trú ở trong nước sẽ thực hiện cải chính tại ủy ban nhân dân cấp huyện tứ là thẩm quyên ở đây sẽ thuộc về ủy ban nhân dân cấp huyện, khi đã xác định được thẩm quyền giải quyết thì các cá nhân khi muốn cải chính giấy khai sinh cần chuẩn bị mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh và thực hiện thủ tục theo quy định.

Trên thực tế thì cải chính giấy khai sinh là một thủ tục hành chính rất hay gặp bởi nhiều nguyên nhân mà thông tin có thể bị sai sót trong lĩnh vực hộ tịch, theo đó thì cải chính cần đảm bảo tuân theo những quy định, hướng dẫn cụ thể sẽ do Bộ Tư pháp ban hành. Về thủ tục cải chính thì để thực hiện cải chính giấy khai sinh, người có yêu cầu cần phải thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước và điền vào mẫu đơn xin cải chính hộ tịch theo quy định với đầy đủ nội dung và đảm bảo các thông tin chính xác.

3. Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) ………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …….

Nơi cư trú: (2)……

Giấy tờ tùy thân: (3)…..

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:…..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …….

Ngày, tháng, năm sinh: …..

Giới tính:…… Dân tộc:……… Quốc tịch: …………..

Nơi cư trú: (2) ……

Giấy tờ tùy thân: (3)…..

Đã đăng ký (5) ……. tại….

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ………. Quyển số:….

Nội dung(6)………

Lý do:……..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có ☐, Không ☐; số lượng:………..bản(7).

Làm tại: …… , ngày …. tháng … năm …….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

4. Hướng dẫn làm mẫu đơn cải chính giấy khai sinh:

(1) Kính gửi UBND, cơ quan có thẩm quyền làm cải chính giấy khai sinh

(2) Nơi cư trú của người làm đơn, ghi rõ xã, huyện, tình, thành phố.

(3) Giấy tờ tùy thân ghi số CMTND/ CCCD

(4) Ghi nội dung làm đơn về vấn đề cải chính. VD như cải chính năm sinh trong giấy khai sinh do sai sót.

(5) Đăng kí cải chính giấy khai sinh

(6) Nội dung cải chính gồm…

(7) Đề nghị cấp bản saophần này tích vào có hoặc không.

5. Thủ tục cải chính giấy khai sinh:

Trình tự thực hiện:

Bước 1, đầu tiên thì người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Bước 3: Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì ký Trích lục hộ tịch tương ứng (Trích lục thay đổi hộ tịch/Trích lục cải chính hộ tịch/Trích lục bổ sung thông tin hộ tịch) cấp cho người yêu cầu; công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký vào Sổ.

Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bổ sung thông tin hộ tịch vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy, qua thủ tục pháp luạt quy định này có thể thấy để thực hiện cải chính hộ tịch cần đảm bảo thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt và đảm bảo các hồ sơ đầy đủ để tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Thành phần hồ sơ:

Một loại giấy tờ đầ tiên không được thiếu đó là hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (trong giai đoạn chuyển tiếp).
– Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên
– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.
– Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
Ngoài ra nếu là người được ủy quyền đi làm thủ tục Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!