Tổng hợp

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là gì? Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để làm gì? Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao? Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao? Lưu ý khi soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao?

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Mỗi cá nhân đều sẽ có trách nhiệm đảm nhận các chức vụ khác nhau trong cơ quan, tổ chức, hằng năm các cá nhân cũng sẽ được giao nhiệm vụ nhất định, và họ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ đó với cơ quan cấp trên. Vậy mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là gì cũng như những lưu ý khi soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi này.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

1. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là gì?

Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí để đánh giá về những thành tựu, kết quả mà một cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện trong một năm. Mẫu báo cáo báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được cấp dưới soạn thảo và gửi lên cấp trên đánh giá, để có thể đưa ra những định hướng khắc phục, hạn chế xảy ra, cũng như công nhận những thành quả đã đạt được. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao chưa được quy định thành mẫu chung, do vậy mỗi mẫu báo cáo kết quả này sẽ do các cá nhân tự soạn thảo, hoặc theo mẫu theo quy định tại các đơn vị.

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để làm gì?

Những chỉ tiêu nhiệm vụ sẽ được các cấp quản lý, ban lãnh đạo, cơ quan nhà nước cấp cao hơn giao cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao có thể được xếp thành các mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được đánh giá là một vấn đề vô cùng quan trọng, giúp cho người thực hiện có thể tự nhìn nhận, tự đánh giá, thành tích, kết quả lao động trong một năm của mình.

Từ kết quả đạt được mà người đó có thể có những định hướng, thay đổi, cải thiện, phấn đấu, học tập, rèn luyện khiến cho bản thân tổ chức đạt được những thành tích tốt hơn trong tương lai. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cũng chính là cơ sở để xem xét khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm phải chịu từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao đó.

Căn cứ vào chức danh của các chủ thể là người nắm giữ mà những nhiệm vụ của người đó được giao trong năm khác nhau, vì vậy đối với mỗi cá nhân có thể căn cứ vào những nhiệm vụ mình được giao mà tiến hành lập báo cáo kết quả sao cho chính xác và trung thực nhất.

Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ tự đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện, chương trình/Kế hoạch công tác nếu được bổ nhiệm lại,…

3. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

ĐƠN VỊ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

Họ và tên: ………………………………….…… Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ hiện giữ: ………………………………………. (được bổ nhiệm tại Quyết định số……… ngày… tháng … năm…)

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………

I. Tự đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ

1. Tóm tắt về chức trách, nhiệm vụ được phân công

2. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

b) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống;

– Về ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

– Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân;

– Trách nhiệm nêu gương của bản thân; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ.

c) Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; mối quan hệ với tập thể lãnh đạo và cấp ủy

d) Về thực hiện nhiệm vụ được giao

– Kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định;

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Bản Chương trình hành động trước khi được bổ nhiệm.

3. Tự đánh giá ưu, nhược điểm và nguyên nhân

II. Chương trình/Kế hoạch công tác nếu được bổ nhiệm lại

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:

– Mở đầu báo cáo Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có đầu đủ thông tin đơn vị công tác, quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập báo cáo.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ có thông tin của chủ thể là người thực hiện các nhiệm vụ:

Tên, ngày tháng năm sinh.

Chức vụ.

Đơn vị công tác.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ khái quát về nhiệm vụ được giao trong năm.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên những thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên các khó khăn, trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên tác động từ kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bao gồm tác động tích cực, tác động tiêu cực.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên bài học rút ra từ kết quả thực hiện.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên những biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có xác nhận của người thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, quản lý.

5. Lưu ý khi soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Để các chủ thể có thể hoàn thiện mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quý độc giả cần lưu ý những vấn đề sau:

– Chủ thể là người soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần đảm bảo các nội dung về kết quả thực hiện trung thực và chính xác. Phản ánh đúng những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của mình.

– Chủ thể là người thực hiện soạn thảo báo cáo kết quả không được cắt xén sự thật, nêu ra các nguyên nhân sai, không chính xác, không đầy đủ không toàn diện khiến cho việc đánh giá kết quả sai trái.

– Nội dung của báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần phải đi sâu vào trọng điểm, đúng các chỉ tiêu nhiệm vụ và kết quả đạt được. Có thể đưa ra số liệu cụ thể để bản kết quả được khách quan, toàn diện hơn.

– Kết quả mà báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao  đưa ra không được chung chung, dài dòng, mà phải nêu rõ ràng, ngắn gọn, chính xác mà vẫn đầy đủ, chính xác.

– Từ kết quả mà báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đua ra cần phải đưa ra được những mục tiêu, định hướng, phương pháp giải quyết trong tương lai, tránh tình trạng tiếp tục lặp lại những lỗi lầm, những khuyết điểm đã gặp phải.

– Bố cục của báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được sắp xếp theo trình tự, bố cục hợp lý, dễ dàng theo dõi và dễ dàng đánh giá.

– Các chỉ tiêu đánh giá về kết quả hoàn thành nhiệm vụ có thể xếp thành các mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc có thể xếp theo các mức độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

– Từ ngữ sử dụng trong báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao phải nghiêm túc, chuẩn mực, không sử dụng ngôn ngữ nói, những từ ngữ không lịch sự, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

– Về hình thức tổng thể báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần phải dễ nhìn, dễ theo dõi, cỡ chữ, form chữ vừa phải.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!