Tổng hợp

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo quản lý

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì và để làm gì? Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo quản lý? Hướng dẫn soạn thảo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là lãnh đạo quản lý?

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo quản lý

Bản kiểm điểm Đảng viên được các đảng viên làm trong dịp cuối hàng năm để tổng kết được những việc đã làm hàng năm. Chúng tôi cung cấp mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là cán bộ quản lý mới nhất năm 2022.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì và để làm gì ?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là mẫu bản kiểm điểm được lập ra để cho cán bộ lãnh đạo quản lý tự kiểm điểm, phê bình, đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm đối vào mỗi cuối năm.  Trong bản kiểm điểm các quán bộ lãnh đạo cần ghi đầy đủ thông tin về Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, nơi công tác cùng những ưu điểm của Đàng viên.

Bản kiểm điểm phải được dựa trên việc thực hiện nghiêm túc, trung thực, khách quan. Không được bảo vệ những tư tưởng sai trái. Các đánh giá phải được nhìn nhận một cách tổng quan nhất những gì đã làm được và chưa làm được. Từ đó các Đảng viên sẽ làm căn cứ để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những nhược điểm còn hạn chế trong năm mới. Những cán bộ lãnh đạo quản lý ngoài là một Đảng viên còn là những người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức nhà nước. Chính vì thế khi thực hiện bản kiểm điểm cần nghiêm túc tuân theo đường lối của Đàng và thực hiện tốt chuyên môn trong vai trò lãnh đạo quản lý.

Bản kiểm điểm Đảng viên của lãnh đạo quản lý thường được sử dụng vào cuối năm để tổng kết kết quả làm việc của lãnh đạo quản lý trong năm cũ.

2. Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo quản lý: 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………                                                                                                                             ………, ngày…….tháng……năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên… Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: …(1)

Chức vụ chính quyền: …(2)

Chức vụ đoàn thể: …

Đơn vị công tác: …

Chi bộ …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: 

– Về tư tưởng chính trị…(3)

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống….(4)

– Về ý thức tổ chức kỷ luật….(5)

– Về tác phong, lề lối làm việc…(6)

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung Bình…Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (7)

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)….

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung Bình…Kém…

3. Về tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản phẩm cụ thể lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

4. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân(8)

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 4 nội dung nêu trên)….

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm….

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước(9)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân….

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc … Tốt … Trung bình…Kém…

V. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            T/M CHI BỘ

                                                                                                                       (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là lãnh đạo quản lý.

(1) Cần nêu rõ chức vụ đang làm trong Đảng.

(2) Đảng viên đang giữ chức năng chức vụ gì trong cơ quan chính quyền Ví dụ như Chủ tích Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tích Ủy Ban nhân dân.

(3) Cần ghi các vấn đề ưu điểm và kết quả trong cả năm mà cán bộ đảng viên cả về mặt đức và tài. Đánh giá chính xác về sự chấp hành đối với chủ chương mà Đảng đã đề ra chưa. Với lãnh đạo quản lý thì xem trong năm qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chưa.

 Ví dụ: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu dây dựng đất nước Việt Nam”Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt chủ chương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra. Chính sách pháp luật của nhà nước.

Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhân thức về chính trị và năng lực công tác.

Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cơ quan lãnh đạo nhà nước.

(4) Cần phải nêu rõ lối sống có đúng theo phương châm của Đảng . Đã tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như thế nào. Phẩm chất đạo đức lối sống của mình đã đủ lòng tin với người dân chưa

Ví dụ:  Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn,. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của một người Đảng viên. Luôn đi đầu trong mọi công tác và quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Thực hiện các nguyên tắc: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đao đức của Hồ CHí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

– Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm. Tích cực đấu tranh với nạn quan liêu, nạn tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói không làm.

– Trung thực, khách quan chân thành trong phê bình và tự phê bình để giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống lại sự chia rẽ bè phái trong nội bộ và được đồng nghiệp, cấp dưới và được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

(5). Cần nêu rõ thành tựu đạt được trong các công tác quản lý do mình phụ trách. Tiến độ hoàn thành các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân đến đâu. Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương, cơ sở đáp ứng được kì vọng chưa.

Ví dụ: – Có năng lực quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ chức một cách trơn tru.

– Có tinh thần tách nhiệm cao trong nhiệm vụ, có tinh thần trong lao động, học tập, công tác. Có ý thức hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.

– Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

– Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

(6) Ví dụ: Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

– Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

– Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

– Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

(7) Ví dụ: – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

(8) Vị dụ: -: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!