Tổng hợp

Hướng dẫn cách làm báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết nhất

Báo cáo tổng kết cuối năm là gì? Báo cáo tổng kết cuối năm để làm gì? Báo cáo tổng kết cuối năm là gì? Hướng dẫn soạn thảo báo cáo tổng kết cuối năm?

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách làm báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết nhất

Mỗi một doanh nghiệp hay các cơ quan đều cần làm báo cáo tổng kết cuối. Một mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thông tin không chỉ giúp các doanh nghiệp có thể thuận lợi trong quá trình làm việc mà còn gây ấn tượng với cấp trên. Nhưng cách làm thế nào để có một bản báo cáo hoàn chỉnh và ấn tượng chắc hẳn là một vấn đề rất được quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tổng kết cuối năm chi tiết nhất.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

1. Báo cáo tổng kết cuối năm là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công việc cuối năm được hiểu cơ bản chính là báo cáo quan trọng nhằm mục đích chính đó là để có thể tổng kết lại những công việc của tất cả thành viên trong công ty cũng như những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Việc làm báo cáo đòi hỏi bạn phải nhìn lại các công việc đã làm, các kế hoạch đã triển khai những thành công và cả những việc chưa được thực hiện hay làm chưa tốt.

Dựa vào báo cáo tổng kết cuối năm mà công ty sẽ có những đánh giá cá nhân, phòng ban, tổ chức có thành tích tốt và có cơ chế khen thưởng xứng đáng. Bởi vậy người làm báo cáo cần tỉ mỉ và khéo léo trong công tác tổng hợp.

2. Báo cáo tổng kết cuối năm để làm gì?

Báo cáo tổng kết cuối năm chính là cơ sở quan trọng được sử dụng để các chủ thể lãnh đạo của doanh nghiệp nhìn nhận thành quả của doanh nghiệp trong năm qua. Bên cạnh đó, nhìn vào báo cáo tổng kết cuối năm để có thể đưa ra định hướng và lập kế hoạch cho năm tiếp theo. Ngoài ra, dựa vào báo cáo tổng kết cuối năm, các cấp lãnh đạo cũng biết được kết quả hoạt động của từng cá nhân, nhân viên nào đang phát triển và nhân sự nào chưa có sự nỗ lực. Từ đây sẽ có sự điều chỉnh về hình thức hoạt động và cách quản lý của mình.

3. Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm:

3.1. Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm cơ bản:

TÊN CƠ QUAN

…………………….

Số: ……./BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm….

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm….

Mở đầu:

Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Nội dung:

I. Tổng kết công tác năm…

Nêu các kết quả đã làm được.

Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

Những bài học kinh nghiệm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm…

Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

Các biện pháp tổ chức thực hiện.

Các đề nghị lên cấp trên.

III. Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: Tốt, Xuất sắc, Hoàn thành kế hoạch cấp trên giao…

Nơi nhận:

– …………….

– Lưu văn thư

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

3.2. Mẫu báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp:

CÔNG TY………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….ngày …… tháng…… năm 20…

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 20…

I . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…..:

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty…………………………………………

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 20….. trong khi hoàn cảnh kinh tế thế giới còn suy thoái, giá dầu, giá vàng tăng đến mức kỷ lục, đồng đôla liên tục giảm giá. Nền kinh tế nước ta cũng có nhiều biến động, sự tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, song lạm phát cũng tăng liên tục cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm giảm lạm phát dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng hạn chế. Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Quận ủy, UBND …. sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Ban ngành đoàn thể quận, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 20…..

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng kết kết quả đã đạt được trong năm 20….., Ban Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động phấn đấu vượt định mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….. mà Công ty đề ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu phấn đấu cho năm 20….., cụ thể như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh:

– Doanh thu đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

– Lợi nhuận đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

– Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ đạt:………………..đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

Kết quả nêu trên tạo ra vị thế của Công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu.

Mặc dù các kết quả trên là đáng khích lệ và tự hào. Nhưng để Công ty tiếp tục phát triển vững chắc, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa trong khâu tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghế, quản lý chất lượng cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 20…..:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20…..:

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 20…..
1 Tổng doanh thu ……………………………………….đ
2 Tổng chi phí ……………………………………….đ
3 Lợi nhuận
trước thuế
……………………………………….đ

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây:

2. Công tác tổ chức lao động:

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người đã hoàn thành xong chương trình đại học.

Tổ chức thường xuyên thi tay nghề, nâng bậc thợ, nâng lương cho người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định…, đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, phân xưởng, xây dựng quy định chấm điểm thi đua hàng tháng, các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể của công nhân lao động.

3. Công tác kỹ thuật:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, lãng phí, tiết kiệm điện nước…Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

Rà soát lại toàn bộ định mức công, phù hợp với công nghệ và tay nghề người lao động, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Năm 20….. đã qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề đặt ra và giải quyết cho mỗi người lao động trong Công ty. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc, năm sau hiệu quả cao hơn năm trước về mọi phương diện, đời sống của người lao động ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình.

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động cơ bản của Công ty năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ năm 20…..

Xin chân thành cám ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty đã tham dự Hội nghị người lao động năm 20….. hôm nay,

Tôi mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm, đoàn kết gắn bó, nỗ lực nhiều hơn nữa giúp cho Công ty chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết cuối năm:

Các bước cần thực hiện để các chủ thể thực hiện việc viết báo cáo tổng kết cuối năm:

Để các chủ thể có thể thực hiện tốt khâu làm báo cáo tổng kết cuối năm thì các chủ thể sẽ cần thực hiện tuần tự theo các bước sau:

– Bước 1: Xác định nội dung báo cáo: Điều này giúp bạn định hướng được nội dung phù hợp cho báo cáo tránh đi lan man, không phù hợp.

– Bước 2: Vạch ra đề cương chi tiết: Đưa ra danh sách các hạng mục và phân loại nội dung sẽ xuất hiện trong văn bản báo cáo, từ tổng quan cho đến chi tiết.

– Bước 3: Liệt kê và đánh giá: Sau khi liệt kê các hạng mục công việc, nhiệm vụ trong từng dự án. Dựa vào kết quả kinh doanh mà bạn đánh giá mức độ hoàn thành và chưa hoàn thành.

– Bước 4: Hướng khắc phục và phát triển: Các chủ thể sẽ cần phải đề xuất các giải pháp, phương hướng khắc phục những tồn đọng để nhằm mục đích từ đó có thể nâng cao hiệu quả trong công việc.

Những thông tin cần thiết phải có trong bản báo cáo tổng kết năm bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

– Tên công ty.

– Tên người làm báo cáo, các phòng ban, tổ.

– Những nhiệm vụ, khối lượng công việc đã hoàn thành xong cần ghi rõ đã đạt được như thế nào? có thành tựu ra sao và chưa thực hiện được điều kiện gì như kế hoạch.

– Chi tiết các việc quan trọng đã xử lý và có kết quả trong năm.

– Nhận xét đánh giá của cá nhân cùng với các giải pháp đề xuất giúp tháo gỡ những vướng mắc đang còn tồn đọng.

– Cuối đơn cần có xác nhận của người đủ thẩm quyền.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!