Tổng hợp

Hình thức và thời gian công bố công khai quy hoạch xây dựng

Một số quy định về quy hoạch xây dựng? Thời gian công bố công khai quy hoạch xây dựng? Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng?

Bạn đang xem: Hình thức và thời gian công bố công khai quy hoạch xây dựng

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quy hoạch xây dựng đã đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là một trong những căn cứ quan trọng cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.

Việc quy hoạch xây dưng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành liên quan, quy hoạch sử dụng đất và bảo đảm các điều kiện về quốc phòng – an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế – xã hội. Quy hoạch xây dựng là một trong những khâu cốt lõi để định hướng cho phát triển và kêu gọi đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu quả và phát triển bền vững. Chính vì thế, các chính sách về quy hoạch xây dựng cũng được Nhà nước ta quan tâm và phát triển.

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại:

1. Một số quy định về quy hoạch xây dựng:

Quy hoạch xây dựng được hiểu là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm có: sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Theo Điều 13 Luật xây dựng 2014 quy định về quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau:

“Điều 13. Quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

2. Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

3. Quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.”

Như vậy, có thể hiểu quy hoạch xây dựng bao gồm:

– Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

– Quy hoạch đô thị.

– Quy hoạch nông thôn.

Trong đó, quy hoạch đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật quy hoạch đô thị, như vậy, Luật xây dựng chủ yếu tập trung vào quy hoạch thứ nhất và quy hoạch thứ ba.

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng:

– Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng được quy định như cụ thể tại Điều 22 Luật xây dựng năm 2014 với nội dung như sau:

+ Thứ nhất, bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chứ có liên quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh.

+ Thứ hai, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh.

+ Thứ ba, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng khác thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý.

– Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định cụ thể tại Điều 24 Luật xây dựng năm 2014 với nội dung như sau:

+ Thứ nhất, Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

+ Thứ hai, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ quy hoạch quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

+ Thứ ba, ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc chủ đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trách nhiệm chung của tổ chức lập quy hoạch gồm:

Đối với Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao qua đó bảo đảm nguyên tắc một khu chức năng chỉ lập một quy hoạch. Đối với các khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý; ngoài ra còn có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, trừ quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng đã nêu rõ ở trên.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý; chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Nguyên tắc lập quy hoạch:

Các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng.

Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

2. Thời gian công bố công khai quy hoạch xây dựng:

Theo Điều 40 Luật xây dựng 2014 quy định nội dung cụ thể như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai.

– Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng gồm nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước.

– Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền kịp thời công bố công khai cho tổ chức, cá nhân biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

Quy định tại Điều 40 Luật xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định nội dung cụ thể như sau:

– Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai.

– Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước.

– Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền kịp thời công bố công khai cho tổ chức, cá nhân biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

– Đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì cần phải được đăng tải thường xuyên và được cập nhật liên tục trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 27 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện công bố công khai theo quy định đối với đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt cụ thể như sau:

– Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

– Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai. Trường hợp không thực hiện công bố công khai thì sẽ bị phạt xử theo quy định trên.

3. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng:

Theo Điều 42 Luật xây dựng quy định nội dung cụ thể như sau:

– Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng.

– Ngoài hình thức công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền còn quyết định các hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng như sau:

+ Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn báo chí;

+ Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ In ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Như vậy, theo quy định tại Điều 42 Luật xây dựng năm 2014 quy định về hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng, theo đó công khai quy hoạch xây dựng có thể dưới hình thức đồ án hoặc là tổ chức hội nghị.

Ngoài hình thức công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật xây dựng năm 2014 thì người có thẩm quyền còn quyết định các hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng như sau:

Thứ nhất, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn báo chí.

Khi công bố quy hoạch xây dựng dưới hình thức hội nghị thì cần phải có sự tham gia của những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để họ xem xét dự án xây dựng đó.

Thứ hai, phải trưng bày một cách công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại những nơi công cộng và tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp hay các Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thứ ba, đối với việc công bố công khai quy hoạch xây dựng thì phải in ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!