Tổng hợp

Giám định tư pháp xây dựng là gì? Giám định chất lượng công trình?

 

Giám định tư pháp xây dựng là gì? Giám định tư pháp xây dựng tiếng Anh là gì? Giám định chất lượng công trình? Quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng?

Giám định tư pháp xây dựng là một trong các nội dung cần thiết và rất được quan tâm trong hoạt động xây dựng, để đánh giá, kết luận về chuyên môn của hoạt động này. Vậy giám định tư pháp xây dựng là gì? Giám định chất lượng công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Giám định tư pháp xây dựng là gì? Giám định chất lượng công trình?

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

1. Giám định tư pháp xây dựng là gì?

Lĩnh vực giám định tư pháp hiện nay trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó giám định tư pháp xây dựng là một lĩnh vực đóng vai trò rất quan trọng đây là việc cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để đánh giá, kết luận về chuyên môn đối với những vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo qui định của pháp luật.

Việc giám định cung cần phải được cải tiến và thay đổi nhận thức về giám định tư pháp vừa là thực hiện các yêu cầu ngay từ phía Nhà nước vừa là đòi hỏi đối với công dân, tổ chức và chính đội ngũ những người làm giám định tư pháp, vì chỉ khi nhận thức đúng vai trò giám định tư pháp, Nhà nước mới tổ chức, quản lý tốt hoạt động giám định tư pháp và theo đó công dân và tổ chức mới biết sử dụng kết quả giám định tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình dưới các hình thức phù hợp và đối với người giám định tư pháp mới tích cực, chủ động, tự giác, khách quan, vô tư khi tham gia vào hoạt động giám định tư pháp để bảo vệ công lý, công bằng xã hội và uy tín, đạo đức nghề nghiệp của mình và để đạt được mục tiêu này,.

2. Giám định tư pháp xây dựng tiếng Anh là gì?

Giám định tư pháp về xây dựng tiếng Anh là ” Judicial assessment of construction”.

3. Giám định tư pháp về chất lượng công trình:

Căn cứ theo quy định tại điều 3. Nội dung giám định tư pháp xây dựng Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng quy định cụ thể như sau:

1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm:

a) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng, trong các giai đoạn: lập và quản lý quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, khai thác và bảo trì công trình xây dựng;

b) Sự tuân thủ các quy định cua pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm: sở hữu, mua bán, giao dịch, cho thuê, quản lý nhà ở và bất động sản,

2. Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng.

3. Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, bao gồm: giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các vn đề khác có liên quan; giám định tư pháp về giá trị nhà ở và bất động sản.

Như vậy căn cư dựa trên quy định này ta có thể thấy pháp luật quy định rất cụ thể về giám định chất lượng công trình, theo đó việc giám định này cần phải được thực hiện phối hợp với việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế việc giám định tư pháp xây dựng rất quan trọng vì nó kiểm định chất lượng công trình xây dựng xem có an toàn và chất lượng hay không, ngoài ra còn tiến hành hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

4. Quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng:

Quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng thực hiện thepo quy định tại Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BXD như sau:

Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định (nếu có) được giao nhận.

b) Việc giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Giám định tư pháp. Trường hợp đối tượng giám định không thể gửi kèm quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định thì người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện lập biên bản giao, nhận đối tượng giám định tại hiện trường nơi có vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định;

c) Trường hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung, hoàn thiện;

d) Trường hợp từ chối giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 và khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp hoặc trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp theo quy định tại Điều 34 Luật Giám định tư pháp thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thông báo lý do bằng văn bản cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.

Bước 2: Chuẩn bị giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng cần thiết lập đề cương, dự toán chi phí giám định và đề nghị tạm ứng chi phí giám định gửi người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định. Đề cương giám định bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Căn cứ thực hiện giám định: quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; các quy định pháp luật, danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các căn cứ khác (nếu có);

– Thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện giám định;

– Thông tin về đối tượng và nội dung giám định; quy trình, phương pháp thực hiện giám định; tên phòng thí nghiệm, danh mục các thiết bị được sử dụng (nếu có); các nội dung cần thiết khác để phục vụ giám định;

– Thời gian, tiến độ hoàn thành;

– Dự toán chi phí giám định kèm theo;

b) Người trưng cầu, người yêu cầu giám định tổ chức xem xét, chấp thuận đề cương, dự toán chi phí giám định và tạm ứng chi phí giám định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng. Trường hợp cần thiết, người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có thể thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra đề cương, dự toán chi phí giám định để làm cơ sở chấp thuận. Việc thoả thuận thực hiện giám định giữa người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng được thể hiện bằng hợp đồng hoặc bằng hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Thực hiện giám định

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện giám định theo nội dung đề cương giám định được chấp thuận; kết luận giám định được lập theo quy định tại Điều 32 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và đáp ứng nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định;

b) Trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định theo quy định tại Điều 31 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

c) Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc giám định thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung. Thời gian từ khi tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời gian giám định. Trường hợp hồ sơ, tài liệu không được bổ sung đủ theo đề nghị thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có quyền từ chối giám định.

Bước 4: Bàn giao kết luận giám định và thanh toán chi phí giám định

Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có trách nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và lập thành biên bản. Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo quy định.

Bước 5: Tham dự phiên tòa

Khi có yêu cầu của tòa án, đại diện tổ chức hoặc cá nhân giám định tư pháp xây dựng tham gia phiên tòa để giải thích các nội dung trong kết luận giám định. Tòa án có trách nhiệm bố trí vị trí phù hợp cho người giám định tư pháp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và thanh toán chi phí đi lại, chế độ bồi dưỡng cho người giám định tham dự phiên tòa theo quy định của pháp luật về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa.

Như vậy theo quy định về trình tự giám định tư pháp này thì đối với lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng cần có các loại giấy tờ và tài liệu đầy đủ cung cấp để tiến hành giám định tư pháp xây dựng, ngoài ra cũng cần phải thực hiện theo đúng trình tự các nước như đã nêu trên đây.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm:

http://hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://queluu.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thangphuoc.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dongphu.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://quecuong.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dailoc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://hiepduc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://kbnn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://duyson.duyxuyen.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://tdkt.sonoivu.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://anmy.tamky.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/10/vatlysupham.com.pdf

http://vhtt.nuithanh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dbnd.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dienban.quangnam.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dienban.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://tamky.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://phongkinhtedienban.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://ddbqh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=180910

http://longkhanh.dongnai.gov.vn/Lists/LienHe/DispForm.aspx?ID=1839

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=495705

https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/noidunghoi-bnn.aspx?IDCauHoi=549

https://dost-dongnai.gov.vn/Lists/Dost_BNN_HoiDap/Attachments/549/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://bhtpa.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=163993

http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=862772

http://congasxh.dongnai.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03143720773.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn//Content/Upload/20221103023733-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://ktcityadmin.vietesoft.com/Content/Upload/20221103023757-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dvc.btgcp.gov.vn/Content/Upload/20221103023816-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11764

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/11764/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=8931

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/dautuvaokcnc/lists/hoidapdautu/dispform.aspx?id=1634

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/HoiDapDauTu/Attachments/1634/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=2018

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBQPPL/DispForm.aspx?ID=1630

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/Attachments/1630/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=12019

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/Attachments/12019/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=9187

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/Attachments/9187/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03164905848.pdf

http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Lists/SPListhoidap/DispForm.aspx?ID=3243

http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Lists/SPListhoidap/Attachments/3243/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171513541.pdf

https://gdnn.tphcm.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171635861.pdf

https://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171650954.pdf

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=27568

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/27568/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thcstraleng.pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.hapi.gov.vn/Uploads/QuestionAttachments/03112022172053_thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-40684

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=14871

https://dichvucong.mard.gov.vn/fileattach/dvc/Shared%20Documents/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.backan.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2022-11/nnwjgJZg90KafdAmthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/20802287/upload_00394455_1667472396825.pdf

https://1cua.moh.gov.vn/documents/20182/20802287/upload_00394455_1667472396825.pdf

https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ContentFolder/ais/GiayToCaNhan/2022-11-03/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh-173606-031122-10.pdf

https://dichvucong.kiengiang.gov.vn/documents/10180/8770190340/SONV_62_04_V1_8760815539.pdf

https://dichvucong.moit.gov.vn/RegisterFiles/2022/11/03/23/20221103233307_thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/documents/10180/44198401/EF119.1_V1_173001.pdf

https://dichvucong.travinh.gov.vn/tttl/84//khoDuLieuCaNhan//55550/2022/11/theptrivietdailyphanphoithephinh_1667493569.pdf

https://vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//463d45b9-97ae-401c-8ab1-ca6e2e2c72dathep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soxd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//7be8c281-311c-4aa2-ad0d-1ec5a45279b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soyt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c61072ab-3bb8-42c3-a9b6-d98b42f301b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//db0c1000-d450-47f2-b316-d37bedf33426thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://congdoan.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3f4b7c25-f862-4744-9f38-6d5e12038210thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vksnd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//17cb3867-ae3b-4c67-8b84-1cc9a19e766athep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b5488d89-9f81-4d6a-9104-87084e770421thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//19260517-5c1a-49ed-b824-884bd2a139acthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotttt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ed759e9d-9461-4126-82ee-348968494147thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soct.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ccdb2189-7d1d-4d3a-af3b-90b118f5f86ethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://hoiccb.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//8585afd0-c996-4f3b-9634-aac260afc653thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://songlo.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c21efbac-156a-4866-b8ce-9c4403d5895dthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//1f6676da-1daa-4977-8615-73460b01f77ethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://phucyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//890c8c53-08ce-4fa8-a071-32a07d119718thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhdt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//5e4ba9a8-af60-4ba1-ad9b-778df993774dthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://yenlac.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b8c94dcd-df24-4220-974d-d5f6fcac1936thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://hoidn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//82e7fddc-2572-4efb-ae82-998cc859d169thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://songv.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3f622320-03d5-425e-b249-f0d733a6e45cthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//143bde5a-b761-453d-b940-43b5271c74d4thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://tamdao.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//299f09c6-e7f4-45f4-b7a8-479e11539f51thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//814b5199-746a-4f27-aa21-c4653d7ecd01thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://sotc.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3e035ded-8c4a-4165-8045-6050a69ef9e4thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotp.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ec1a3bfc-1b52-42a7-bebc-bb5530a1f850thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//4b464d59-5b8b-4ca3-b31a-061f28ed5336thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vinhyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//e5d599eb-621f-42af-8cf2-800070f42428thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://lapthach.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//d4d7591b-2c61-46fe-9227-98d265a13f03thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//7634b1de-4822-49df-be35-bf35cca3c3bethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://tamduong.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//6417e02d-e25a-44d6-848a-6e41b7c2914fthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//0366571d-af5f-40dd-97dd-d983f424fdefthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotaichinh.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//29ce73b0-0505-494d-af80-f912ecd118afthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://bandt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c6bdacfb-178b-4a13-a515-cb07e0e7c291thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonoivu.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b2552864-fbd5-4f89-b183-0a6ef61fcf95thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhdt.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//6a7d32a2-8ddd-4264-be6c-3245b006a5b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://www.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//d30e944d-e516-4038-ae7c-508a91acccd3thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotuphap.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//cf858c82-5271-4259-8570-dee7a35de561thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonongnghiep.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//625e3ef6-e01c-464e-a671-49ecc7306740thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotttt.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//810e214b-0a92-4844-96e2-8c9c46de7712thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://ubmttq.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//aad2d9bb-a0a1-4142-86c2-b7b9e23ed44fthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://qlkh.ued.udn.vn/hoi-dap/1934/

http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hin-1667536031h.pdf

https://soyte.thaibinh.gov.vn/upload/80613/20221104/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_43fb5.pdf

https://soxaydung.thaibinh.gov.vn/upload/80612/20221104/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_e3f65.pdf

https://donghung.thaibinh.gov.vn/upload/80589/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_ce469.pdf

https://kienxuong.thaibinh.gov.vn/upload/80591/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_844e1.pdf

https://tienhai.thaibinh.gov.vn/upload/80593/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_7b081.pdf

https://vuthu.thaibinh.gov.vn/upload/80595/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_96e04.pdf

https://thaithuy.thaibinh.gov.vn/upload/80594/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_1206a.pdf

https://hungha.thaibinh.gov.vn/upload/80590/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f38ea.pdf

https://sonnptnt.thaibinh.gov.vn/upload/80606/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f27a9.pdf

https://sokhdt.thaibinh.gov.vn/upload/80601/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_21d78.pdf

https://vpubnd.thaibinh.gov.vn/upload/80596/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_eae89.pdf

https://thanhtra.thaibinh.gov.vn/upload/80614/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_43f1a.pdf

https://congan.thaibinh.gov.vn/upload/80598/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_dec44.pdf

https://sotuphap.thaibinh.gov.vn/upload/80609/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_51b0e.pdf

https://bqlkcn.thaibinh.gov.vn/upload/80597/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_35246.pdf

https://sotttt.thaibinh.gov.vn/upload/80610/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_adde7.pdf

https://sotnmt.thaibinh.gov.vn/upload/80608/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_8ae01.pdf

https://quynhphu.thaibinh.gov.vn/upload/80592/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_ce433.pdf

https://soldtbxh.thaibinh.gov.vn/upload/80603/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_0d7d8.pdf

https://socongthuong.thaibinh.gov.vn/upload/80599/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f1d0f.pdf

https://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Chi-tiet-doi-thoai-cung-Co-quan-chuc-nang.aspx?stt=291

https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/36827604/upload_00035576_1667571431353.pdf

https://www.sav.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//01359fbe-af10-495c-a007-d3cc6f8325f4thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/BanDanVan/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=125

https://vinhlong.gov.vn/DesktopModules/PAKN/Upload/GUIPAKN/27b7548e-6dc9-4626-92d1-efcf0407153e.pdf

https://file.most.gov.vn/PAKN/2022/11/5e5beffd-3adb-411d-aebd-c094962cfb0b.pdf

http://congttvp.ungdungtructuyen.vn/Uploads/ajaxUpload//2b0e1a95-4889-416c-a5e4-66572bc04708thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://adminpbgdpl.quangngai.gov.vn//Content/Upload/20221104093113-thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://c2longtuc.pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://graphql-ra-dev.roboticsacademy.fiu.edu/u/theptriviet/

https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=79fcda9b-a529-4b2e-b47c-8b1c7eed26a5&p=77

https://aoc.stamford.edu/profile/theptriviet/

https://hauionline.edu.vn/members/dailytheptriviet.7250/

https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=16198

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=18881

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=14692

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=11785

https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=22420

https://connect.ncdot.gov/data/forms/Lists/LifesaversConRegForm/DispForm.aspx?ID=8188

https://www.coneval.org.mx/sitios/registros/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=585

https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=3522594

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11525

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=8794

https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=1872

http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=8312

https://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=18994

https://www.cfasociety.org/bangladesh/Lists/Associate%20Membership%20Application/DispForm.aspx?ID=1750

http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=162981&#post162981

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=37147

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1858753

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=19099

https://digitalwork.fogbugz.com/default.asp?45181_2se70atd

https://newsnviews.larsentoubro.com/Lists/SharedLinks/DispForm.aspx?ID=8161

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=28859

https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=10622

https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=166146

https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=66335

https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=5848

http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47416

http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47417

https://www2.anm.gov.my/Lists/Soal%20Selidik%20Perakaunan%20Akruan/DispForm.aspx?ID=10905

http://research.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47418

https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=16750

https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=27695

https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=2310

https://phs.vn/faqDetail?id=2364

https://www.securitiesregulationmonitor.com/Lists/Contacts/DispForm.aspx?ID=149

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=107446

http://benhviendakhoa.daknong.gov.vn/index/chitiethoidap/id/1631

./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!